Tại sao quạt Nhật vẫn không hết “hot” cho tới ngày nay