Bếp từ Nhật khẳng định tên tuổi của mình tại Việt Nam.